VIDEO CLIP

Thương mại hóa tài sản trí tuệ tạo động lực phát triển cho doanh nghiệp

02/01/22

Thương mại hóa tài sản trí tuệ là một đòi hỏi tất yếu để thúc đẩy phát triển kinh tế của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trên thực tế thương mại hóa tài sản trí tuệ còn là công cụ, động lực cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế như hiện nay.

Tag: Chính phủ , Thương mại hóa tài sản trí tuệ , thúc đẩy phát triển kinh tế , các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam , Trên thực tế thương mại hóa , động lực cho sự phát triển bền vững , đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế , hồ sơ xin cấp bằng bảo hộ thương hiệu , gạo ST

Video mới nhất