06:03 14/03/22 Print

Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 (bài 1): Khu vực nông thôn vẫn là thị trường tiêu dùng lý tưởng

Tổng cục Thống kê vừa công bố “Kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020”. Đây là cuộc điều tra quy mô lớn, triển khai trên phạm vi toàn quốc, thu thập thông tin của 8.297 xã, 20.611 trang trại và 1,6 triệu hộ mẫu (10% hộ có hoạt động nông, lâm nghiệp và thủy sản).

Chương trình Điều tra thống kê quốc gia được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016, Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tiến hành theo chu kỳ 10 năm một lần. Giữa hai lần Tổng điều tra có cuộc điều tra giữa kỳ thu thập, tổng hợp một số chỉ tiêu chủ yếu về nông thôn, nông nghiệp.

Cuộc điều tra giữa kỳ lần này được tiến hành vào thời điểm 1/7/2020 theo Quyết định số 1695/QĐ-TCTK ngày 31/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (sau đây gọi là Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020).

Khu vực nông thôn có nguồn lao động dồi dào

Hơn 60 triệu dân sinh sống ở nông thôn

Theo tổng cục Thống kê, trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của nước ta, nông thôn luôn giữ vị trí hết sức trọng yếu. Xét về phạm vi, nông thôn có địa bàn rộng lớn.

Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 cho thấy, khu vực nông thôn bao gồm 8.978 xã, chiếm 80,43% tổng số đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn của cả nước.

Tại thời điểm Tổng điều tra 1/7/2016, tỷ lệ số xã chiếm trong tổng số xã, phường, thị trấn của các vùng đều rất cao: Đồng bằng sông Hồng 77,34%; Trung du và miền núi phía Bắc 88,97%; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 83,54%; Tây Nguyên 82,64%; Đông Nam Bộ 53,32%; Đồng bằng sông Cửu Long 76,62%.

Mặc dù trong những năm vừa qua, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, nhiều xã chuyển thành phường, thị trấn, địa bàn nông thôn thu hẹp dần; nhưng khu vực nông thôn tại thời điểm 31/12/2017 vẫn bao gồm 8.973 xã, chiếm 80,39% tổng số đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn của cả nước; thời điểm 31/12/2018 gồm 8.959 xã, chiếm 80,26%; thời điểm 31/12/2019 gồm 8.801 xã, chiếm 79,61%.

Địa bàn nông thôn là nơi có đông cư dân sinh sống. Dân số trung bình của khu vực nông thôn năm 2016 là 61,85 triệu người, chiếm 66,33% dân số trung bình cả nước. Năm 2017 gần 62,36 triệu người, chiếm 66,14%. Năm 2018 gần 62,75 triệu người, chiếm 65,78%. Năm 2019 gần 62,68 triệu người, chiếm 64,95%.

Xét về mặt thị trường, các nhà kinh tế cho rằng, với quy mô dân số trên 60 triệu người, thu nhập và đời sống của dân cư ngày càng nâng cao, sức mua ngày càng lớn nên khu vực nông thôn nước ta còn là thị trường tiêu dùng lý tưởng.

Nhiều tiềm năng về nguồn lao động, tài nguyên đất

Khu vực nông thôn có nguồn lao động trẻ, khỏe và dồi dào. Năm 2016 là 37,36 triệu người, chiếm 68,6% lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước. Năm 2017 là 34,40 triệu người, chiếm 68,2%. Năm 2018 là 37,52 triệu người, chiếm 67,7%. Năm 2019 trên 37,67 triệu người, chiếm 67,6%.

Người dân sinh sống ở khu vực nông thôn làm giàu từ mô hình trồng cây có múi

Khu vực nông thôn nước ta có tiềm năng lớn về tài nguyên đất đai. Thống kê hiện trạng sử dụng đất hằng năm chia tổng diện tích đất của các đơn vị hành chính thành ba nhóm: Đất nông nghiệp; đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng.

Tại thời điểm 31/12/2019, đất nông nghiệp có 27.986,4 nghìn ha, chiếm 84,47%; đất phi nông nghiệp 3.914,5 nghìn ha, chiếm 11,81%; đất chưa sử dụng 1.230,8 nghìn ha, chiếm 3,72%. Hầu hết quỹ đất nông nghiệp được phân bố trên địa bàn nông thôn.

Tiềm năng về lao động, đất đai, thị trường tiêu dùng và các lợi thế khác không chỉ khẳng định vị trí, vai trò của nông thôn mà còn là nguồn lực quan trọng cần phải khai thác, sử dụng để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và khu vực nông thôn nói riêng.

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã chỉ rõ: “Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt được thành tựu khá toàn diện và to lớn... Tuy nhiên, những thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và chưa đồng đều giữa các vùng”.

Nghị quyết đã chỉ ra một trong những nguyên nhân dẫn đến hạn chế, yếu kém nêu trên chính là: “Nhận thức về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn bất cập so với thực liễn".

Nghị quyết xác định: “Phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân phải dựa trên cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng lĩnh vực để giải phóng và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, trước hết là lao động, đất đai, rừng, hiển".

Gia tăng dân cư nông thôn

Theo kết quả Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020, khu vực nông thôn có 8.297 xã với 66.206 thôn, ấp, bản (sau đây gọi chung là thôn). Bao gồm: 1.903 xã miền núi với 17.756 thôn; 2.035 xã vùng cao với 17.840 thôn; 68 xã hải đảo với 316 thôn; 4.291 xã thuộc các vùng khác với 30.294 thôn.

Số xã, thôn và số hộ, nhân khẩu nông thôn qua 2 kỳ điều tra 2016 và 2020

So với 1/7/2016, giảm 681 xã và 13.692 thôn. Sự biến động số xã, thôn là kết quả thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn ban hành trong những năm 2016 - 2020.

Theo đó, giữa 2 kỳ điều tra, có 2 xã tăng do chia tách; 465 xã sáp nhập thành xã quy mô lớn hơn và 218 xã chuyển thành phường, thị trấn.

Số hộ và số nhân khẩu khu vực nông thôn có sự biến động khác biệt so với xu hướng thu hẹp về số xã, thôn. Tại thời điểm 1/7/2020, khu vực nông thôn cả nước có 16.878,15 nghìn hộ dân cư với 62.808,49 nghìn nhân khẩu.

Tính ra, trong 5 năm (2016 - 2020), khu vực nông thôn tăng 5,57% về số hộ và tăng 8,91% về số nhân khẩu. Xu hướng tăng nhanh số hộ và số nhân khẩu diễn ra ở tất cả các vùng.

Vùng Đồng bằng sông Hồng tăng 7,84% về số hộ và tăng 9,97% về số nhân khẩu. Hai chỉ tiêu tương ứng của Trung du và miền núi phía Bắc là 4,01% và 8,43%; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là 2,46% và 7,90%; Tây Nguyên 11,02% và 10,84%; Đông Nam Bộ 6,95% và 8,92%; Đồng bằng sông Cửu Long 5,26% và 8,63%.

Tổng cục Thống kê cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn tới sự gia tăng cư dân nông thôn. Đối với số hộ, có sự chia tách hộ; đồng thời quá trình phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hóa nông thôn, nhất là địa bàn nông thôn có khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, trung tâm thương mại, dịch vụ đã thu hút ngày càng nhiều lao động và theo đó là hộ dân cư từ khu vực thành thị trở về quê hương lập nghiệp hoặc đến định cư.

Đối với số nhân khẩu, ngoài những nguyên nhân chủ yếu nêu trên còn có sự gia tăng quy mô hộ gia đình, từ mức bình quân 3,6 người/hộ năm 2016 lên 3,7 người/hộ năm 2020.

Mai Chiến

Ý kiến bạn đọc

0 đánh giá Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 (bài 1): Khu vực nông thôn vẫn là thị trường tiêu dùng lý tưởng

0
Chọn đánh giá của bạn

0 bình luận

Tin tức liên quan

Hợp chất Hữu cơ trong cây có thể giải được nỗi lo của hàng triệu người đeo kính áp tròng

Hợp chất Hữu cơ trong cây có thể giải được nỗi lo của hàng triệu người đeo kính áp tròng

Hydroquinine, một hợp chất Hữu cơ được tìm thấy trong một số loại cây, có thể là giải pháp khử…

Lễ hội Lồng Tông: Cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu

Lễ hội Lồng Tông: Cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu

(Tuyên Quang) Trong không khí vui Xuân Giáp Thìn, sáng mùng 8 tháng Giêng (tức 17/2/2024), UBND huyện Chiêm Hóa,…

Bạn của nhà nông Hữu cơ: Tự ủ phân vừa chủ động nguồn, cây lại bền, khoẻ

Bạn của nhà nông Hữu cơ: Tự ủ phân vừa chủ động nguồn, cây lại bền, khoẻ

TS. Trần Thị Thanh Bình, giảng viên Đại học Lâm nghiệp, người có nhiều năm gắn bó với Nông nghiệp…

Trung tâm Truyền thông – Truyền hình Việt – Đức lan tỏa “Tết yêu thương” bằng những phần quà ý nghĩa

Trung tâm Truyền thông – Truyền hình Việt – Đức lan tỏa “Tết yêu thương” bằng những phần quà ý nghĩa

Thực hiện lời kêu gọi của Chính phủ “Không để ai phải lùi lại phía sau”, Trung tâm Truyền thông…

WinCommerce góp phần làm “đầy dưỡng chất” mâm cơm Việt

WinCommerce góp phần làm “đầy dưỡng chất” mâm cơm Việt

Với mục tiêu cung ứng những loại rau củ quả sạch, giàu chất dinh dưỡng đến người tiêu dùng, chuỗi…

Đón mùa mua sắm cuối năm, WinCommerce nâng cấp loạt siêu thị mới

Đón mùa mua sắm cuối năm, WinCommerce nâng cấp loạt siêu thị mới

Năm 2023, với mong muốn đáp ứng đa dạng nhu cầu người tiêu dùng WinCommerce ra mắt nhiều mô hình…

Thung lũng biển mây Pú Đao, 1 trong 5 đỉnh núi có view đẹp nhất ASEAN: Tiên cảnh Hữu cơ vùng Tây Bắc (phần 2)

Thung lũng biển mây Pú Đao, 1 trong 5 đỉnh núi có view đẹp nhất ASEAN: Tiên cảnh Hữu cơ vùng Tây Bắc (phần 2)

Pú Đao được quy hoạch với đầy đủ cơ sở hạ tầng và hệ thống các điểm du lịch nghỉ…

Thung lũng biển mây Pú Đao, 1 trong 5 đỉnh núi có view đẹp nhất ASEAN: Tiên cảnh Hữu cơ vùng Tây Bắc (phần 1)

Thung lũng biển mây Pú Đao, 1 trong 5 đỉnh núi có view đẹp nhất ASEAN: Tiên cảnh Hữu cơ vùng Tây Bắc (phần 1)

Với diện tích khoảng 600ha và có độ cao trung bình từ 1000-1.675m, đỉnh núi Pú Đao ở huyện Nậm…

Sản xuất phân bón hữu cơ từ chất thải rắn

Sản xuất phân bón hữu cơ từ chất thải rắn

Được cho là gốc rễ của tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, Sở TN&MT đang triển khai nhiều…

Nam giới cần biết: Chế độ ăn Địa Trung Hải hữu cơ giúp cải thiện khả năng sinh sản

Nam giới cần biết: Chế độ ăn Địa Trung Hải hữu cơ giúp cải thiện khả năng sinh sản

Các nhà nghiên cứu ở Ý gần đây đã khám phá những tác dụng của chế độ ăn Địa Trung…

Tin mới cập nhật

Giảm dấu chân carbon: Cả xã hội đang vào cuộc (phần 1)

Giảm dấu chân carbon: Cả xã hội đang vào cuộc (phần 1)

Dấu chân carbon là tổng lượng phát thải khí nhà kính xuất phát từ quá trình sản xuất, sử dụng…

Truy xuất nguồn gốc - câu chuyện Hữu cơ kết dính người tiêu dùng với sản phẩm Hữu cơ

Truy xuất nguồn gốc - câu chuyện Hữu cơ kết dính người tiêu dùng với sản phẩm Hữu cơ

Nature Bio Foods, một trong những nhà cung cấp nguyên liệu thực phẩm Hữu cơ hàng đầu thế giới đã…

Khó khăn trong xử lý rác thải Hữu cơ: Đến người Mỹ cũng chậm “tiến độ”

Khó khăn trong xử lý rác thải Hữu cơ: Đến người Mỹ cũng chậm “tiến độ”

Bang California (Mỹ) có kế hoạch lớn để biến chất thải Hữu cơ thành nhiên liệu, nhưng lại chậm hơn…

Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả Tạp chí Hữu cơ Việt Nam

Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả Tạp chí Hữu cơ Việt Nam

Tạp chí Hữu cơ Việt Nam, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam sẽ…

Hội chợ Biofach và Vivaness 2024: Hợp tác để hướng tới tương lai

Hội chợ Biofach và Vivaness 2024: Hợp tác để hướng tới tương lai

Hội chợ Thương mại Hàng đầu Thế giới về Thực phẩm Hữu cơ (Biofach) và Hội chợ Thương mại Quốc…

Triển khai các hoạt động tại Chi hội Nông nghiệp Hữu cơ trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Triển khai các hoạt động tại Chi hội Nông nghiệp Hữu cơ trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Ngày 19/02/2024, Thường trực Chi hội Nông nghiệp Hữu cơ Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên đã tổ chức hội…

Hợp chất Hữu cơ trong cây có thể giải được nỗi lo của hàng triệu người đeo kính áp tròng

Hợp chất Hữu cơ trong cây có thể giải được nỗi lo của hàng triệu người đeo kính áp tròng

Hydroquinine, một hợp chất Hữu cơ được tìm thấy trong một số loại cây, có thể là giải pháp khử…

Khai phá tiềm năng của canh tác Hữu cơ: Đổi mới và thực hành tốt tại quốc gia số 1 thế giới về nhà sản xuất Hữu cơ

Khai phá tiềm năng của canh tác Hữu cơ: Đổi mới và thực hành tốt tại quốc gia số 1 thế giới về nhà sản xuất Hữu cơ

(Ấn Độ) Lĩnh vực canh tác Hữu cơ đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng, tập trung vào sức khỏe…

Gian hàng Hữu cơ Việt Nam toả sáng tại hội chợ Biofach 2024

Gian hàng Hữu cơ Việt Nam toả sáng tại hội chợ Biofach 2024

Với các sản phẩm lạ, đặc trưng, gian hàng Hữu cơ Việt Nam tại Hội chợ thương mại hàng đầu…

Lễ hội Lồng Tông: Cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu

Lễ hội Lồng Tông: Cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu

(Tuyên Quang) Trong không khí vui Xuân Giáp Thìn, sáng mùng 8 tháng Giêng (tức 17/2/2024), UBND huyện Chiêm Hóa,…

Tin đọc nhiều

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Là những giáo sư đầu ngành ở các lĩnh vực vi sinh vật và y học, đồng thời sống rất…

Tuyên Quang: Tiềm năng và triển vọng phát triển nông nghiệp hữu cơ

Tuyên Quang: Tiềm năng và triển vọng phát triển nông nghiệp hữu cơ

Tuyên Quang là tỉnh thuộc vùng Trung du miền núi phía Bắc nước ta, có diện tích khoảng 5.870 km²…

Thái Nguyên: Khai mạc Mùa du lịch 2023 với chủ đề “Trải nghiệm xứ trà, đậm đà bản sắc”

Thái Nguyên: Khai mạc Mùa du lịch 2023 với chủ đề “Trải nghiệm xứ trà, đậm đà bản sắc”

Tối 11/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức chương trình khai…

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Dư luận ở huyện Krông Păk (Đắk Lắk) rất xôn xao trước vụ việc Công ty Cổ phần Cà phê…

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên: Nông nghiệp hữu cơ được ưu tiên số một

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên: Nông nghiệp hữu cơ được ưu tiên số một

Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên mong muốn có sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, tư vấn đào tạo,…

Phân bón Bình Điền 2 Phong