22:04 28/04/23 Print

Công ty Cổ phần Phân bón miền Nam Đại hội đồng cổ đông: Màu xanh của hi vọng

Báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón miền Nam tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 cho thấy Công ty vượt nhiều kế hoạch đặt ra, nhưng cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong năm 2023.

Từ trái sang, ông Đặng Tấn Thành, Tổng Giám đốc - ông Trần Châu Minh, thành viên Ban kiểm soát - ông Võ Anh Tuấn, Trưởng ban kiểm soát - bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương, thành viên Ban kiểm soát - ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón miền Nam

Ngày 28/4/2023, Công ty Cổ phần Phân bón miền Nam đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Địa điểm tổ chức tại Nhà máy Phân bón Hiệp Phước, lô B2 khu B, Khu Công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong năm, HĐQT Công ty đã tổ chức 07 cuộc họp để thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT Công ty. Các cuộc họp HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty, tổ chức theo đúng quy định, chu đáo, đảm bảo số lượng các thành viên tham gia, các nội dung biểu quyết đều đạt tỉ lệ đồng thuận cao. Nội dung các cuộc họp giải quyết các vấn đề về kế hoạch sản xuất kinh doanh quý, năm; công tác tổ chức, cán bộ, tài chính, đầu tư, quản trị doanh nghiệp…

Ngoài các cuộc họp được triệu tập, Chủ tịch HĐQT Công ty còn tổ chức 04 lần lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT Công ty để thực hiện chức năng quản lý của mình, từ đó đề ra 04 Nghị quyết/Quyết định có nội dung phù hợp và có tính khả thi.

Ngoài ra HĐQT cũng tổ chức các cuộc họp với thành phần mở rộng, có các đơn vị liên quan về các chuyên đề. Việc thảo luận giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị diễn ra với tinh thần cởi mở, xây dựng và cầu thị với mục tiêu tìm ra các quyết sách quản trị và điều hành phù hợp nhất.

Ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón miền Nam phát biểu

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, thể hiện như sau:

  • Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Công ty; nắm bắt tình hình, chỉ đạo sát sao, kịp thời điều chỉnh các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, đưa ra định hướng để thực hiện nhiệm vụ; qua đó đã hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản mà Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 giao.
  • Tham dự và chỉ đạo các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc về việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Nghị quyết của HĐQT. Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh từng quý cho Công ty, chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
  • Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, thông qua các hồ sơ, tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên do Tổng Giám đốc Công ty trình. Các Báo cáo tài chính Quý, 06 tháng và cả năm được HĐQT xem xét cẩn trọng, đảm bảo tính khách quan, minh bạch của báo cáo tài chính trước khi công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.
  • Các chi phí của Công ty được giám sát sát chặt chẽ, được thực hiện đúng theo Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế mua sắm, góp phần tiết giảm chi phí.
  • Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án, đầu tư xây dựng dở dang từ năm 2021 chuyển sang. Cải tạo lại các dây chuyền sản xuất phân bón và axit tại các Nhà máy trực thuộc. Đầu tư thùng chứa axit T205A, thay thế hệ thống làm lạnh ống gang bằng hệ thống làm lạnh dạng tấm hợp kim tại Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành, Quyết định dừng Dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất NPK 100.000 Tấn/năm tại Nhà máy Phân bón Hiệp Phước…
  • Chỉ đạo rà soát và bổ sung công tác quy hoạch cán bộ trong toàn Công ty giai đoạn 2021 – 2026 và giai đoạn 2026 – 2031. Trong năm 2022 đã ra quyết định bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty.
  • Trong năm 2022 HĐQT đã thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ, đã ban hành mới/sửa đổi, bổ sung 11 Quy chế nội bộ và ban hành nhiều quyết định liên quan đến công tác tiền lương và kỹ thuật.

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã chỉ đạo, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Nhìn chung công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT đề ra, tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế và Quy định của Công ty trong hoạt động điều hành. Tình hình tài chính, các khoản chi phí được Ban Tổng Giám đốc kiểm soát chặt chẽ, quản lý tốt tiền hàng, đẩy nhanh tốc độ quay vòng vốn, đảm bảo được tình hình tài chính lành mạnh. Lợi nhuận đạt 175% so với kế hoạch. Đời sống của người lao động ổn định,  duy trì được việc làm cho người lao động trong các tháng cuối năm, môi trường làm việc ngày càng được cải thiện.

Cụ thể, tổng doanh thu của Công ty năm 2022 là 2.022.707 triệu đồng, đạt 114% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế là 55.031, đạt 175% so với kế hoạch.

Đạt được kết quả nêu trên là sự cố gắng rất lớn của HĐQT Công ty, Ban điều hành và tập thể người lao động trong Công ty cùng với sự tin tưởng, đồng hành của các cổ đông.

Ông Đặng Tấn Thành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón miền Nam

Dự báo trong năm 2023, nền kinh tế thế giới vẫn gặp nhiều biến động. Hiện tượng suy thoái kinh tế đã manh nha xuất hiện kể từ các tháng cuối năm 2022 kéo dài đến nay, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam. Sau khi xem xét các mặt hoạt động SXKD của Công ty năm 2022, căn cứ tình hình thị trường, năng lực sản xuất và khả năng đáp ứng hiện tại, dự báo những thách thức, khó khăn trong năm 2023, HĐQT Công ty thống nhất đề xuất kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty có doanh thu 1.500.000 triệu đồng (bằng 74% so với năm 2022) và lợi nhuận trước thuế là 20.000 triệu đồng (bằng 36% so với năm 2022).

Trong năm 2023, HĐQT Công ty sẽ tập trung triển khai một số giải pháp chủ yếu sau:

Trách nhiệm của từng thành viên HĐQT: Theo sát diễn biến thị trường và các lĩnh vực được phân công của từng thành viên HĐTQ để đưa ra những giải pháp hiệu quả, linh hoạt; nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Về công tác thị trường - phát triển thương hiệu: Nghiên cứu phát triển, sản xuất ra các sản phẩm mới, đặc biệt chú trọng phát triển các sản phẩm hữu cơ bền vững. Kiện toàn lại các hệ thống phân phối, đặc biệt chú trọng thị trường phía Bắc, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. Tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước để quảng bá sản phẩm. Tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh thương mại, các mặt hàng phân đơn và và tìm kiếm khách hàng để xuất khẩu phân bón.

Về công tác quản trị vật tư: Thường xuyên dự báo thị trường để có kế hoạch dự trữ vật tư nguyên liệu hợp lý, kiểm soát quá trình sử dụng vật tư nguyên liệu trong quá trình sản xuất. Kiểm soát tốt hàng tồn kho.

Về công tác tài chính kế toán: Thực hiện các giải pháp quản trị chi phí để hạ giá thành sản phẩm. Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, tăng cường phòng chống rủi ro về tài chính. Triển khai quyết liệt chương trình tiết kiệm, tiết giảm chi phí, sử dụng hiệu quả đồng vốn.

Về công tác tổ chức, cán bộ và quản trị hành chính: Kiện toàn bộ máy quản lý, chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong tình hình mới. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty phù hợp với sự thay đổi của Pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

Công tác kỹ thuật sản xuất và đầu tư: Thường xuyên cải tiến thiết bị. Tiếp tục triển khai các hạng mục theo tiến độ đã được phê duyệt. Tìm các giải pháp và ứng dụng các giải pháp công nghệ mới kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Một số hình ảnh của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Phân bón miền Nam:

Ông Võ Anh Tuấn, Trưởng ban kiểm soát

PV

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

0 đánh giá Công ty Cổ phần Phân bón miền Nam Đại hội đồng cổ đông: Màu xanh của hi vọng

0
Chọn đánh giá của bạn

0 bình luận

Tin tức liên quan

Gạo hữu cơ bãi rươi Bảo Minh: Nâng tầm ngọc thực Việt

Gạo hữu cơ bãi rươi Bảo Minh: Nâng tầm ngọc thực Việt

Với hơn 27 năm đồng hành cùng bà con nông dân ở khắp mọi miền Tổ quốc, thương hiệu gạo…

Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam: Không ngừng đổi mới, sáng tạo

Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam: Không ngừng đổi mới, sáng tạo

Hội nghị đã nghe báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2022 và phương hướng,…

Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty CP Phân bón Miền Nam: Vượt mọi sóng gió, hướng tới tương lai

Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty CP Phân bón Miền Nam: Vượt mọi sóng gió, hướng tới tương lai

Công ty CP Phân bón Miền Nam mới đây đã tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn khóa XIII…

Người lao động ở Công ty Bình Điền: Đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức

Người lao động ở Công ty Bình Điền: Đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức

Ngày 27 tháng 5, năm 2023, tại Nhà máy Phân bón Bình Điền Long An, Ban Tổng Giám đốc và…

Mở hướng trên đất khó với vườn cây ăn quả hướng hữu cơ

Mở hướng trên đất khó với vườn cây ăn quả hướng hữu cơ

Từ năm 2017, anh Tạ Đình Dũng, ở thôn Nam Giang, xã Tây Giang (huyện Tây Sơn) quyết định chuyển…

Hiệu quả mô hình trồng lúa hữu cơ

Hiệu quả mô hình trồng lúa hữu cơ

Vụ đông xuân 2022 – 2023, xã Tam Phú và Tam Thăng (Tam Kỳ, Quảng Nam) đã đưa vào trồng…

Rau hữu cơ - chú trọng chất lượng sản phẩm cho người dùng

Rau hữu cơ - chú trọng chất lượng sản phẩm cho người dùng

Với Vườn rau thủy canh 4.0, chị Lê Thị Thu Cúc (SN 1990, ngụ ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện…

Hiệu quả từ chuỗi liên kết lúa gạo Bảo Minh

Hiệu quả từ chuỗi liên kết lúa gạo Bảo Minh

Nhiều năm qua, Công ty cổ phần Kinh doanh chế biến nông sản Bảo Minh (phường Định Công, quận Hoàng…

Mô hình sản xuất lúa hữu cơ tại xã Thụy Thanh dự kiến cho năng suất đạt 56,96 tạ/ha

Mô hình sản xuất lúa hữu cơ tại xã Thụy Thanh dự kiến cho năng suất đạt 56,96 tạ/ha

Thực hiện chương trình khuyến nông giai đoạn 2021 - 2025, sáng ngày 19/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển…

Vườn nho hữu cơ đầu tiên trên đất Pleiku

Vườn nho hữu cơ đầu tiên trên đất Pleiku

Nhờ áp dụng kỹ thuật sản xuất tiên tiến, sau 3 năm, anh Trần Văn Hải (thôn 4, xã Biển…

Tin mới cập nhật

Ngành sữa hữu cơ ‘khó thở’, Hoa Kỳ ‘bơm’ luôn 104 triệu USD để bình ổn

Ngành sữa hữu cơ ‘khó thở’, Hoa Kỳ ‘bơm’ luôn 104 triệu USD để bình ổn

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) mới đây đã công bố gói hỗ trợ cho các nhà sản xuất sữa…

Mở rộng sản xuất nông nghiệp hữu cơ: Cần thêm cơ chế hỗ trợ

Mở rộng sản xuất nông nghiệp hữu cơ: Cần thêm cơ chế hỗ trợ

Hà Nội đã triển khai nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, bước đầu cho hiệu quả, vừa…

Xây dựng nền nông nghiệp xanh

Xây dựng nền nông nghiệp xanh

Thời gian qua, thành phố Lai Châu đang tập trung phát triển các mô hình rau sạch hữu cơ hay…

Ngành công nghiệp khí sinh học làm giảm ô nhiễm môi trường, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ

Ngành công nghiệp khí sinh học làm giảm ô nhiễm môi trường, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ

Ngành công nghiệp khí sinh học đang được coi là một giải pháp tổng thể để quản lý chất thải,…

Sản xuất nông sản an toàn: Lợi ích kép

Sản xuất nông sản an toàn: Lợi ích kép

Nắm bắt nhu cầu của thị trường, đồng thời nhận thức rõ được những lợi ích khi sản xuất nông…

Gạo hữu cơ bãi rươi Bảo Minh: Nâng tầm ngọc thực Việt

Gạo hữu cơ bãi rươi Bảo Minh: Nâng tầm ngọc thực Việt

Với hơn 27 năm đồng hành cùng bà con nông dân ở khắp mọi miền Tổ quốc, thương hiệu gạo…

Chung tay đảm bảo ATTP trong nông nghiệp

Chung tay đảm bảo ATTP trong nông nghiệp

Với đặc thù địa bàn thường xuyên đón khách du lịch, dân cư sinh sống tập trung ở những vùng…

Xu hướng toàn cầu về thực phẩm và đồ uống hữu cơ trong thời đại mới

Xu hướng toàn cầu về thực phẩm và đồ uống hữu cơ trong thời đại mới

Chiều 30/5 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Xu hướng toàn cầu về thực phẩm và đồ uống…

Chương trình OCOP nâng tầm nông sản địa phương

Chương trình OCOP nâng tầm nông sản địa phương

Đắk Nông triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP từ năm 2018. OCOP đã có sức lan…

Bình Phước: Phát triển nông nghiệp sạch ở vùng biên

Bình Phước: Phát triển nông nghiệp sạch ở vùng biên

Với quyết tâm làm giàu trên quê hương, nhiều nông dân sinh sống trên vùng biên giới huyện Bù Đốp…

Tin đọc nhiều

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Là những giáo sư đầu ngành ở các lĩnh vực vi sinh vật và y học, đồng thời sống rất…

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Dư luận ở huyện Krông Păk (Đắk Lắk) rất xôn xao trước vụ việc Công ty Cổ phần Cà phê…

Vĩnh Phúc: Ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, có đi ăn cỗ tiếp xúc với nhiều người

Vĩnh Phúc: Ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, có đi ăn cỗ tiếp xúc với nhiều người

Vĩnh Phúc vừa ghi nhận một người đàn ông dương tính với ARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với vợ là…

Thêm nhiều nước EU cấm tiêu thụ mì Hảo Hảo: Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam đang 'nói dối'?

Thêm nhiều nước EU cấm tiêu thụ mì Hảo Hảo: Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam đang 'nói dối'?

Thêm nhiều nước EU cũng đưa ra cảnh báo thu hồi các sản phẩm mì Hảo Hảo của Công ty…

Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Khách du lịch bị hành hung vì thắc mắc việc thu vé trông giữ xe “cắt cổ”?

Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Khách du lịch bị hành hung vì thắc mắc việc thu vé trông giữ xe “cắt cổ”?

Công an thị trấn Tam Đảo giải quyết đơn tố cáo của công dân về hành vi có dấu hiệu…

Thông báo tuyển dụng