VIDEO CLIP

Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

28/10/21

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 28/10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Theo tờ trình, Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) gồm có 8 chương và 98 điều. Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 18 điều nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Chỉ thị số 34-CT/TW “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; sửa đổi, bổ sung 53 điều với nhiều nội dung mới để đảm bảo bao quát hết các đối tượng khen thưởng, phù hợp với vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền công tác khen thưởng trong hệ thống chính trị, đồng thời cân đối khen thưởng khu vực cơ quan dân cử và khu vực ngoài nhà nước.

Tag: Thời sự , Ủy ban Thường vụ Quốc hội , Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) , Quốc hội

Video mới nhất