15:06 29/06/22 Print

Đưa nông thôn Việt Nam lên tầm cao mới

Giai đoạn 2021 - 2025, bộ tiêu chí nông thôn mới mở rộng hơn; trong đó, cấp xã có 3 mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu), cấp huyện có 2 mức độ (đạt chuẩn, nâng cao) và quy định cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Đó là chia sẻ của ông Phương Đình Anh - Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương với Tạp chí điện tử Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam.

Ông Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương.

Hết năm 2025 không còn xã nào dưới 15 tiêu chí

Năm 2021, mặc dù đại dịch Covid-19 hoành hành phức tạp, song Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM vẫn hoàn thành vượt tất cả các mục tiêu được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao. Ông có thể chia sẻ về những kết quả đã đạt được?

Có thể nói, năm 2021, mặc dù trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành phức tạp, lại trong giai đoạn chuyển tiếp giữa Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020 và Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025, nhất là Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 chưa được chính thức phê duyệt, nhưng các địa phương vẫn chủ động triển khai, hướng dẫn và vận động người dân hăng hái tham gia xây dựng NTM gắn với công tác phòng, chống dịch hiệu quả.

Do vậy, đến hết năm 2021, cả nước có 5.615/8.233 xã (68,2%) đạt chuẩn NTM. Trong đó, có 503 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 43 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; bình quân cả nước đạt 17 tiêu chí/xã; 213 đơn vị cấp huyện thuộc 54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 14 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 4 tỉnh Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam và Hưng Yên đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Tính đến tháng 6/2022, cả nước có 5.775/8.227 xã (70,2%) đạt chuẩn NTM, tăng 160 xã so với cuối năm 2021. Trong đó, có 764 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, tăng 261 xã so với cuối năm 2021 và 83 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, tăng 40 xã so với cuối năm 2021, bình quân cả nước đạt 17 tiêu chí/xã;

249 đơn vị cấp huyện thuộc 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, tăng 36 đơn vị so cuối năm 2021 và chiếm khoảng 38,7% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước; 16 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 5 tỉnh Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 đã được Chính phủ phê duyệt. Vậy, Bộ tiêu chí xây dựng NTM ở giai đoạn này có điểm mới, điểm nhấn nào không, thưa ông?

Ngày 8/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 4 Quyết định về tiêu chí NTM giai đoạn 2021 - 2025 ở các mức độ đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu và ở các cấp độ xã, huyện, tỉnh. Theo đó, có nhiều tiêu chí, chỉ tiêu yêu cầu cao hơn theo nhiều cấp độ thực hiện, theo trình độ phát triển của các vùng, miền, gắn với phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, nhằm hướng đến xây dựng NTM hiệu quả và bền vững hơn.

Cụ thể, giai đoạn trước (2010 - 2020) chỉ quy định bộ tiêu chí cấp xã đạt chuẩn NTM, xã NTM kiểu mẫu và huyện NTM. Nhưng giai đoạn 2021 - 2025, bộ tiêu chí mở rộng hơn; trong đó, cấp xã có 3 mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu), cấp huyện có 2 mức độ (đạt chuẩn, nâng cao) và quy định cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Nội dung các bộ tiêu chí được thể hiện rất chi tiết trong các Quyết định: số 318/QĐ-TTg, số 319/QĐ-TTg, số 320/QĐ-TTg, số 321/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 đặt mục tiêu cụ thể ra sao, xin ông cho biết?

Theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 thì mục tiêu ở giai đoạn này được xác định như sau:

Phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM. Trong đó, có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

Phấn đấu cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; trong đó, ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM.

Ngoài ra, phấn đấu cả nước có khoảng 17 - 19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Phấn đấu 60% số thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn NTM theo các tiêu chí NTM do UBND cấp tỉnh quy định.

Các chương trình chuyên đề cần được thực hiện đồng bộ

Đoàn thẩm định NTM tỉnh Nam Định kiểm tra thực tế cơ sở. Ảnh: Mai Chiến

Vậy, để hoàn thành được mục tiêu trên, Văn phòng Điều phối NTM Trung ương và các địa phương cần phải làm gì trong thời gian tới?

Về phía Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, với trách nhiệm tham mưu, giúp việc trực tiếp Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, Tổ công tác về Chương trình MTQG xây dựng NTM và lãnh đạo Bộ NN-PTNT, chúng tôi sẽ tập trung phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, cập nhật, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp lý, các văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung của chương trình để đảm bảo thống nhất, đồng bộ và kịp thời, tạo điều kiện hỗ trợ các địa phương có thể nhanh chóng triển khai các nội dung, nhiệm vụ của chương trình.

Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp các ngành và toàn xã hội về chương trình; tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;

Xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động truyền thông để triển khai hiệu quả chương trình truyền thông Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025. Đôn đốc các địa phương khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai hiệu quả 11 nội dung thành phần và 6 chương trình chuyên đề của Chương trình (sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt), ban hành Bộ tiêu chí NTM các cấp giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng dẫn của Trung ương;

Huy động hiệu quả các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ cho chương trình; tăng cường các hoạt động vận động các nhà tài trợ quốc tế, các Tổ chức phi chính phủ (NGOs) hỗ trợ nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các nội dung liên quan đến những vấn đề cấp thiết của chương trình và phù hợp với xu thế phát triển chung của các nước khác trên thế giới;

Đồng thời, tranh thủ các nguồn vốn vay ưu đãi, vốn viện trợ không hoàn lại... để tăng thêm nguồn lực đầu tư cho chương trình; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình ở các cấp, các ngành; tham mưu chỉ đạo phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình thực hiện chương trình,...

Đối với các địa phương, cần tập trung rà soát, cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương để hướng dẫn tổ chức triển khai chương trình trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền, nhiệm vụ được giao; ban hành quy định về lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác có cùng nội dung, nhiệm vụ để thực hiện chương trình trên địa bàn, đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp về phạm vi, đối tượng, nội dung giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của chương trình đã được phê duyệt.

Khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện chương trình giai đoạn 2021 - 2025; phân bổ và giao dự toán kế hoạch vốn năm 2022 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2021 chuyển sang) làm cơ sở để triển khai thực hiện ngay từ tháng 7/2022. Khẩn trương kiện toàn bộ máy Văn phòng Điều phối NTM các cấp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động truyền thông năm 2022 để triển khai hiệu quả chương trình truyền thông Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Tập trung triển khai hiệu quả 11 nội dung của chương trình và 6 chương trình chuyên đề trọng tâm (sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt), ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng dẫn của Trung ương, nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn và giải quyết các vấn đề bức xúc, tồn tại trong xây dựng NTM.

Chủ động cân đối bố trí đủ nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo quy định, huy động hiệu quả các nguồn lực hợp pháp khác ngoài ngân sách để đầu tư xây dựng NTM. Khuyến khích cho vay ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội, ưu tiên Chương trình OCOP, áp dụng công nghệ chế biến vừa và nhỏ, môi trường và nước sạch nông thôn; vận động các tổ chức kinh tế đăng ký hỗ trợ địa phương (huyện, xã) thực hiện xây dựng NTM. Khuyến khích người dân tham gia, đóng góp xây dựng NTM theo hình thức tự nguyện, không huy động quá sức dân và không để phát sinh nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

Căn cứ vào điều kiện thực tế, nghiên cứu, ban hành cơ chế khuyến khích các địa phương có kinh tế phát triển hỗ trợ cho các địa phương khó khăn đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành trên tinh thần tự nguyện, đảm bảo công khai, minh bạch, rõ trách nhiệm theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư.

Được biết ở giai đoạn 2021 - 2025, trong Chương trình MTQG về xây dựng NTM có 6 Chương trình chuyên đề, bao gồm: Chương trình khoa học công nghệ; Chương trình môi trường, an toàn thực phẩm và nước sạch nông thôn; Chương trình OCOP; Chương trình chuyển đổi số trong NTM gắn với xây dựng NTM thông minh; Chương trình du lịch nông thôn và Chương trình về đảm bảo an ninh trật tự và bình yên nông thôn. Trước mắt, ưu tiên đẩy mạnh phát triển những chương trình chuyên đề nào?

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ NN-PTNT và các Bộ, ngành trung ương có liên quan nghiên cứu, xây dựng 6 chương trình chuyên đề nhằm mục đích xác định nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, có tính chất định hướng chỉ đạo để tập trung đi sâu vào nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện một số tiêu chí xây dựng NTM, nhằm sớm hình thành nhiều mô hình thực tiễn theo các nội dung liên quan đến xây dựng NTM, qua đó xác định rõ về nội dung, giải pháp và cơ chế, chính sách phù hợp.

Các chương trình chuyên đề sẽ giúp cho các Bộ, ngành trung ương, các địa phương tập trung nguồn lực (vật chất, nhân lực…) để đưa phong trào xây dựng NTM thực sự có chiều sâu, tạo hiệu ứng lan tỏa để đưa nông thôn Việt Nam lên tầm cao mới.

Sau khi các chương trình chuyên đề được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, Bộ NN-PTNT sẽ phối hợp với các Bộ, ngành trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với các điều kiện thực tế và phù hợp với các mục tiêu, nhiệm vụ của từng chương trình chuyên đề.

Các chương trình chuyên đề cần được thực hiện đồng bộ, nhằm đảm bảo khắc phục những hạn chế, tồn tại trong giai đoạn trước, đảm bảo xây dựng NTM hiệu quả hơn, chất lượng và bền vững hơn.

Xin cảm ơn ông!

Mai Chiến

Ý kiến bạn đọc

0 đánh giá Đầu tư 196.332 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới

0
Chọn đánh giá của bạn

0 bình luận

Tin tức liên quan

Nghệ An: Xử phạt vi phạm hành chính 2.579 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Nghệ An: Xử phạt vi phạm hành chính 2.579 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Thông tin trên được ngành y tế Nghệ An đưa ra tại Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện…

Phân bón Miền Nam đưa phân bón chuyên dùng về với ruộng đồng

Phân bón Miền Nam đưa phân bón chuyên dùng về với ruộng đồng

Ngày 28/11/2022 vừa qua, Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam phối hợp cùng cửa hàng vật tư nông…

Những bông hoa đẹp trong vườn hoa hữu cơ

Những bông hoa đẹp trong vườn hoa hữu cơ

Với điểm xuất phát thấp, nhưng hơn 1 thập kỷ qua, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam đã…

Chỉ cần 11 tháng, xuất khẩu nông sản năm 2022 đã vượt kỷ lục cả năm 2021

Chỉ cần 11 tháng, xuất khẩu nông sản năm 2022 đã vượt kỷ lục cả năm 2021

Bộ NN-PTNT thông tin, sau 11 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 90,26…

 Từ vụ hơn 600 học sinh trường iSchool Nha Trang ngộ độc: Bất an

Từ vụ hơn 600 học sinh trường iSchool Nha Trang ngộ độc: Bất an "lây lan" an toàn thực phẩm tại học đường

Sau vụ việc hơn 600 học sinh Trường iSchool Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) bị ngộ độc thực phẩm, khiến…

Tăng cường sức khoẻ cho vật nuôi khi thời tiết giá rét

Tăng cường sức khoẻ cho vật nuôi khi thời tiết giá rét

Đảm bảo nguồn thức ăn, vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ, tiêm vắc xin, bổ sung vitamin, các thuốc trợ…

Bức tranh nông nghiệp tháng 11: Chăn nuôi ổn định, thủy sản tăng trưởng khả quan

Bức tranh nông nghiệp tháng 11: Chăn nuôi ổn định, thủy sản tăng trưởng khả quan

Bức tranh nông nghiệp tháng 11/2022 với nhiều gam màu sáng. Chăn nuôi ổn định, dịch bệnh được kiểm soát…

Cuộc sống “vạn kết nối” tại tổ hợp căn hộ Hanoi Melody Residences

Cuộc sống “vạn kết nối” tại tổ hợp căn hộ Hanoi Melody Residences

Là một trong số ít dự án nội đô mang đến không gian sống thoáng đãng, tiện ích ngay ngưỡng…

Tôn vinh các điển hình tiên tiến nông nghiệp hữu cơ toàn quốc lần thứ II

Tôn vinh các điển hình tiên tiến nông nghiệp hữu cơ toàn quốc lần thứ II

Sáng ngày 26/11, tại Hà Nội, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 10…

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Dư luận ở huyện Krông Păk (Đắk Lắk) rất xôn xao trước vụ việc Công ty Cổ phần Cà phê…

Tin mới cập nhật

Đưa trái cây của Hy Lạp tới người tiêu dùng Việt Nam

Đưa trái cây của Hy Lạp tới người tiêu dùng Việt Nam

Hiệp hội Hợp tác xã Nông nghiệp Imathia của Hy Lạp mong muốn giới thiệu các sản phẩm trái cây…

TSKH. Hà Phúc Mịch gửi lời tri ân sau Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam

TSKH. Hà Phúc Mịch gửi lời tri ân sau Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam

Với sự quan tâm, ủng hộ của các cấp lãnh đạo, đại biểu, khách quý dành cho Hiệp hội Nông…

Tối nay khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV

Tối nay khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV

Phú Thọ - Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ…

Nghệ An: Xử phạt vi phạm hành chính 2.579 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Nghệ An: Xử phạt vi phạm hành chính 2.579 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Thông tin trên được ngành y tế Nghệ An đưa ra tại Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện…

Xuất khẩu cá tra tăng trưởng mạnh nhất ở mức 63%

Xuất khẩu cá tra tăng trưởng mạnh nhất ở mức 63%

Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep), hết tháng 11, xuất khẩu…

Đồng Tháp đủ điều kiện tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao

Đồng Tháp đủ điều kiện tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao

Đồng Tháp có tổng diện tích gieo trồng lúa hàng năm khoảng 490.000ha (vụ đông xuân 190.000ha, vụ hè thu…

Xây dựng thương hiệu cho cây tạo kế sinh nhai, xoá đói giảm nghèo

Xây dựng thương hiệu cho cây tạo kế sinh nhai, xoá đói giảm nghèo

Yên Bái - Khoảng 10 năm trở lại đây, cây bưởi Đại Minh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình được…

Việt Nam mong muốn Hà Lan hỗ trợ thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp xanh

Việt Nam mong muốn Hà Lan hỗ trợ thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp xanh

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Hà Lan tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực liên…

Phân bón Miền Nam đưa phân bón chuyên dùng về với ruộng đồng

Phân bón Miền Nam đưa phân bón chuyên dùng về với ruộng đồng

Ngày 28/11/2022 vừa qua, Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam phối hợp cùng cửa hàng vật tư nông…

Những bông hoa đẹp trong vườn hoa hữu cơ

Những bông hoa đẹp trong vườn hoa hữu cơ

Với điểm xuất phát thấp, nhưng hơn 1 thập kỷ qua, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam đã…

Tin đọc nhiều

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Là những giáo sư đầu ngành ở các lĩnh vực vi sinh vật và y học, đồng thời sống rất…

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Dư luận ở huyện Krông Păk (Đắk Lắk) rất xôn xao trước vụ việc Công ty Cổ phần Cà phê…

Vĩnh Phúc: Ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, có đi ăn cỗ tiếp xúc với nhiều người

Vĩnh Phúc: Ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, có đi ăn cỗ tiếp xúc với nhiều người

Vĩnh Phúc vừa ghi nhận một người đàn ông dương tính với ARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với vợ là…

Thêm nhiều nước EU cấm tiêu thụ mì Hảo Hảo: Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam đang 'nói dối'?

Thêm nhiều nước EU cấm tiêu thụ mì Hảo Hảo: Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam đang 'nói dối'?

Thêm nhiều nước EU cũng đưa ra cảnh báo thu hồi các sản phẩm mì Hảo Hảo của Công ty…

Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Khách du lịch bị hành hung vì thắc mắc việc thu vé trông giữ xe “cắt cổ”?

Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Khách du lịch bị hành hung vì thắc mắc việc thu vé trông giữ xe “cắt cổ”?

Công an thị trấn Tam Đảo giải quyết đơn tố cáo của công dân về hành vi có dấu hiệu…

Quảng cáo slide danh mục tin