VIDEO CLIP

Mường Tè, Lai Châu xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn

28/12/22

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn huyện vùng cao biên giới Mường Tè, tỉnh Lai Châu có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện đang gặp nhiều khó khăn về thực hiện các tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa.

Tag: Chương trình mục tiêu Quốc gia , Chương trình mục tiêu Quốc gia , xây dựng nông thôn mới , tỉnh Lai Châu , hộ nghèo, môi trường

Video mới nhất